Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Братя и сестри, предлагам ви да предложите и обмислите настоящето предложение в бр. групи  за изменение на Устава.Считам,че този въпрос трябва да се обсъди задълбочено от членовете на Братството и да има по-широка представителност на Общите събрания.Винаги съм считал, че Устава е необходим за новите последователи, които трябва да започнат от някакво начало, да се докажат на физическо ниво.За напредналите и определилите се в Учението, които следват Духовния устав /Правилата на окултния ученик/ той не би трябвало да се счита за ограничение.

Длъжни сме пред Духа на Учителя да работим за обединението на всички разумни души.На този свят, формите се променят непрестанно,но в същността си сме ЕДНО.

 

 

 

До Ръководителите на братските общности и групи.

До Управителния съвет на Общество – Бяло братство.

             До Временната комисия за промяна на Устава.

До редакцията на вестник „Братски живот”.

 

Братя и сестри,преди три години/април 2011 г./предложих на Общо събрание/ОС/ проект за обсъждане на промяна на Устава. Избраната временна комисия за Устава, към момента, не е изразила мотивирано становище по направеното, тогава, първо предложение,  предлагам ви  отново  проекто-предложение за обсъждане изменение на Устава, което да обмислите и обсъдите в братските общности и групи.  Промените в Устава, които предлагам, ще ни дадат  възможност при вземане на решения в ОС да имат право на глас повече активни членове на Братството. Това ще отговори на очакванията на членовете в Братството, за по открити братски  отношения . Моля, които са съгласни,  да  подкрепят, настоящото предложение, да се внесе за обсъждане и решение към Дневния ред на следващото  Общо събрание през 2014 година.

 

 

 Проект – предложение

пред Общото събрание на общество „Бяло братство”

относно: Изменение и допълнение на Устава. 

 

            Основание:  Устава е  утвърден на 6 февруари 1995 г. Като се има в предвид настъпилите  изисквания към дейността на Общество „Бяло братство” от членовете на Обществото, което е в резултат на нарастване и съпричастност на все повече хора към идеите на Учителя, както и повишения  интерес към Обществото от страна на външни институции - държавни, обществени, медийни и др. духовни движения и общности, предлагам на Общо събрание на общество „Бяло братство” /съгласно чл.12 ал.7 от Устава/ да се обсъди решение за промяна и допълнение на Устава, по посочените по-долу текстове както следва:

 

  1.  Премахване  текста на чл.18 ал.2, който гласи:

„ Председателя на УС е  и  Ръководител на братската общност в София.”

            Основание:

Отговорностите на Председателя на УС се повишават много, ако трябва да отговаря и като Ръководител на бр.общност в гр. София.

Председателя на УС представлява  всички братски общности в страната и не би трябвало да е зависим в дейността си, от една или друга братска общност.

Ръководителя на София да се избира както другите ръководители в страната. Понеже централата на УС на Братството е в гр.София, то  Ръководителя на града би следвало да участва в състава на УС, с цел подпомагане дейността на УС.

 

  1. Промяна на Чл.11 ал.1, -  който гласи:

„ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО, който се състои от Ръководителите на регистрирани бр.общности в страната, Председателя на КРК и членовете на УС.

            Предложение:  Да се замени  членовете на УС  с  Председателя на УС и Делегати на бр.общности.( засега делегатите имат право само на съвещателен глас)

Основание: Само председателя на УС  да има право на глас в Общото събрание, той  представя общите становища и решения на УС , а членовете на УС, които по Устав са 8 души, да имат съвещателен глас  в работата на Общото събрание, както са членовете на останалите комисии.

 В тази връзка ще се промени и чл.11.2.1 като се прибави към него : членовете на УС.

Чл.11.1. (нов текст): „ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО, който се състои от  Ръководителите на регистрираните бр.общности в страната, Председателя на КРК, Председателя на УС и  Делегати  от  бр.общности.

Чл.11.1.1./остава / - Делегати от БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ се  излъчват при максимална норма на представителство по един делегат на всеки десет  члена;
чл.11.1.2./остава / -Когато броят на членовете на БО не е кратен на 10, ако последната цифра на числото, отразяващо броя на членовете е по-малка от 5 – се избират толкова делегата, колкото е броят на целите десетици.

Съгласно чл.16 от Устава:  За вземане решения за изменение и допълване на Устава е необходимо от 50 % + 1 глас от броя на членовете на Общото събрание.

( ако всички присъстват, не по-малко от 22 души, от имащите право на глас)

Чл.17. За законно включени в дневния ред се считат всички въпроси, които са поставени и  гласувани за включване в началото на заседанието на ОС.

(Общото събрание е Върховен орган на Обществото, решенията му влизат в действие веднага, след гласуването им.)

            За връзка и становище по темата на тел. GSM 0897 847 652 и 032-281 942                               

адрес:  п.к. 4023 гр. Пловдив  ж.к. Тракия бл.71 вх.Е ап.20    e-mail   hristo_tashev@abv.bg

          С братски поздрав: Христо Ташев ръководител бр.общност - гр. Пловдив

 

24 февруари  2014 г.