Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

(

Лекция на Михаил Левин, държана на Седемте езера през август, 2015 г.)

 

Трите свята на проявление на планетните влияния, за които ще говоря, са: физическият – светът на материята, духовният – светът на на сърцето, и Божественият – светът на ума. Всички планети са проводници на седемте начала, които стоят в основата на света.

Те се проявяват на всички нива по свой собствен начин, от най-материалното до най- духовното ниво във всяко живо същество, във всяко създание на Вселената. Няма материални или духовни планети, а има ниво, в което те се проявяват, и всяка една се проявява по свой начин. Например в средните векове са говорили, че Сатурн е най-духовната планета, а Луната – най-материалната, но това е от старо гледище. Днес можем да кажем, че Луната на най-ниското си ниво наистина е материална, но на най-високото тя е Богородица, майката на Христос, майка на цялата Земя, на цялата Вселена.

Слънце

Слънцето в най-високото ниво на своята проява е проводник на принципа на Истината. Слънцето, това е Истина, и като Истина се проявява на всички нива на мирозданието.

В Библията е казано да възлюбиш Истината в човека. Във физическия свят Истината се проявява най-напред чрез човека. Истината е Божественото начало и във всеки присъства нейното проявление. В зависимост от това на какво ниво на развитие се намира човек, Истината – Слънцето, ще се проявява в него по различен начин. Естественият начин на проява на Слънцето е радостта и активността – в това е силата на Духа. Това се вижда най- добре при малките деца. Всяко здраво дете, ако не е глад- но и не спи, излъчва от себе си радост. Ние не разбираме какво точно ни привлича у малкото дете, но това е Истината, която се проявява през него. Всеки, който е стоял близо до здраво бебе, вижда, че то се събужда с усмивка. Това е първата проява на Слънцето във всеки човек. Ако Слънцето е силно в рождената карта на човека, то винаги дава активност, обич към живота, жизнени сили, радост – това е проявление на Истината на всяко ниво. Ако човек живее предимно на материално ниво, тогава Слънцето ще дава голяма жизнена сила и желание за действие. Силното Слънце дава прямота и откритост – това е Слънчев човек.

По-интересна е проявата на Слънцето на сърдечно ниво. Емоционалният свят е свързан с отношенията между хората, със социалните и обществените връзки. Голямо Значение за човека има проявата в сърдечен план, в който има много нива, разпределени на степени. Проявата на Слънцето на най-ниското ниво на сърдечния план дава на човека силно чувство 3а Aз: „Aз правя, аз действам, това е мое, това принадлежи на мен, аз така искам, на мен това ми харесва...“. Човек иска всички, които го заобикалят, да се интересуват от него и от това, което прави. Той иска да го видят, да му се възхищават, да го обичат. Ако нещо на него му е интересно, иска и всички, които го заобикалят, да се интересуват от същото. Неговото внимание е изцяло фокусирано върху това, което той прави, което той обича. На следващата степен на сърдечния план човек вече е актьор на сцената. Той обича всички да го гледат и да го аплодират.

На още по-високо ниво на сърдечния план, близо до умствения, Слънцето не само иска да се харесва, не само действа с желание да го оценят, а вече се проявява като силно авторско чувство навсякъде, с желание да създаде нещо свое, с желание да върви по свой път – непременно свой, независим, самостоятелен. Тогава човек на това ниво на Слънцето може да бъде независим от мнението на заобикалящите го. Ако в него има вътрешно чувство за правота и убеденост, че действа правилно, той е способен да върви независимо от това как го оценяват. Той е способен да проправи свой път на независимост. Той е способен да устои на налягането на обкръжаващото мнение, на мнението на групата. Той е способен да върви по свой път. Това е най-главното положително качество, което се проявява на сърдечен план. Силното чувство за Аз дава възможност на човека да се опира на своята оценка, а не на оценката на другите хора. Това е много важно. Когато нивото на проявление на Слънцето е по-близо до умствения план, тогава е силно желанието да се създава. Човек не просто иска да живее добре, не просто да получава удоволствие от живота, даже не просто да се радва на живота, а жадува да направи нещо свое, да създаде нещо от себе си. Това е най високото проявление на авторското чувство – желанието да създаваш. Съзиданието, потребността да твориш е най-силната проява на Слънцето на сърдечен план.

Ще се опитам да обознача тези три момента. Първо: способност да се опреш на вътрешното чувство за правота, т.е. да не зависиш от мнението на обкръжаващите. Второ: способност да вървиш по свой път. Трето: желание да създаваш. Човекът, син на Слънцето, който се проявява на сърдечен план, е много важно да разбере това. Ако Луната иска да има, за нея няма значение откъде е дошло това богатство – дали е дошло по наследство, или го е намерила, дали го е откраднала, или го е заработила, важното е да е много. „Aз имам много, това е добре. Няма значение откъде е дошло това богатство, най-важното е, че аз го имам.“ За Слънцето не е така. „Важното е аз сам да съм спечелил всичко, което имам.“ Най-голямата радост за Слънчевия човек е да придобие всичко със собствените си ръце.

И накрая, когато човек отива на най-високото ниво – Божественото ниво, Слънцето започва да се проявява като творчество, като стремеж да създаващ, като стремеж да даваш. Има разлика между създаване и творчество. Ще кажа с две думи: човек създава от себе си въз основа на своите способности, на своята воля, на своето съзнание. Но настъпва такъв момент, когато към волята на човека се присъединява висшата воля в отговор на неговия стремеж. Тогава човек вече не създава сам, а става проводник на творческата сила, която идва свише. Разбирате ли? И в този момент обичайното създаване се превръща в творчество. Творчеството никога не идва от действията на самия човек. Творчеството е винаги действие на висшите творчески сили чрез човека, но само чрез такъв човек, който е способен и се стреми да създава. Ако у човека съзидателното начало не е развито, той не може да приеме творческия импулс и да стане проводник. Висшият импулс действа разрушително, ако се прояви чрез човек със слабо

Слънце. Психолозите различават творческия от разрушителния импулс. Те имат много сходства, но с тази разлика, че творческият импулс е приемане от висшите сили. И така, висшата проява на Слънцето на най-висше ниво е творчество и потребност да създаваш, да твориш и да даваш на обкръжаващите.

Луна

Луната в средните векове е била възприемана като най-материалната планета. И действително, ако Слънцето е проява на Божествената любов, то Луната е проява на обичта. Слънцето всичко дава, Луната всичко взима. Ако силното Слънце на физически план обича работата, то за Луната е обратно. Ако Луната на физически план е силна, тя не обича да работи. Мързелива е, мечтателна, цени храната, обича да си похапва. Ако Слънцето е свързано с радостта от живота, радостта от действието, радостта на артиста, радостта на човек, който твори, създава и дава, то Луната е свързана със съвсем друго чувство – чувството на удоволствие, което се проявява на най-нисшия план. Много опасно чувство е пристрастяването на човека към физическите удоволствия – хранене, пиене, леност. Луната управлява водата. Водата винаги се стреми да се разположи на най-ниското място, разтича се по повърхността. Луната винаги се стреми надолу. На физически план човек със силна Луна се стреми към удоволствията, не иска да прави нищо, само яде, пие и лежи. На сърдечен план Луната проявява две чувства едновременно, които се допълват взаимно – това са чувството на майката и чувството на детето. Удивително е, че и двете са свързани с Луната. Аз мога да кажа, че нивото на човека може да се определи по това, кое от двете чувства преобладава в него – майчиното или на детето. Какво иска детето? Да се грижат за него. Малкото дете е материалист, на него му трябват топлина, любов и мляко. Младата душа в най-ранната си проява е като малките деца, иска да се грижат за нея, иска да я обичат, иска да е в безопасност, да е подсигурена. И при човек със силна Луна е същото – стреми се да намери човек, общество, организация, на които може да се опре, които ще му дадат безопасност, надежда, защита, спокойствие. Той е като дете, което иска да се грижат за него. Едновременно с това Луната се проявява и като майчинско чувство. То присъства и в животните. Учителя казва, че в тях има развит сърдечен план. Колкото по-нагоре в сърдечен план се развива човекът, толкова повече в него започва да се проявява майчинското чувство. Потребността да се грижат за тебе се заменя от потребността да се грижиш за някого. Колкото повече се развива висшето ниво на Луната в човека, толкова той е по-загрижен за другите.

В Луната има много силно чувство за притежание. Чувството за собственост, границата на моя свят, както при малкото дете: моето креватче, моята стая, моят дом. Детето винаги се притегля от навиците, от това, с което е свикнало. Чувството за собственост се проявява в най-ранна възраст при децата. И в човека със силна Луна чувството за собственост се проявява. Чувството за собственост се проявява във всички сърдечни нива. Каква е разликата? Човек с чувство за собственост се стреми да съхрани всичко за себе си, всички хора, с които е свикнал, да са до него, всички вещи, с които е свикнал, да са до него. Той не обича да хвърля нищо. Той е привързан към всичко, съхранява всяка вещ, свързана с някакъв спомен. Луната е силна и консервативна. Тя е подвижна, сменя формата си, мени се, но към това, което й принадлежи, е неизменна. Сатурн и Луна са много консервативни. И когато човек има силен Сатурн и силна Луна, тогава той е много консервативен и не обича да променя нищо в своя живот. Когато се засили майчиното чувство, то започва да се проявява в грижа не само за собственото дете. Когато майчиното чувство е на ниско ниво, то е страшно. Майката може да прояви ненавист към всичко, което може да навреди на нейното дете, такава майка е готова да набие чуждо дете, за да защити своето. Любов към своето на ниско ниво винаги се проявява като ненавист към чуждото. И това чувство за собственост на Луната се проявява и в отношенията между народите. Това е особен вид любов към своето. Винаги се проявява като противопоставяне на своето към чуждото. И ако аз обичам Русия, трябва да принизя всички други страни и да казвам, че Русия е най-добра от всички. Ето това е най-низшето чувство.

Когато съзнанието на човек започне да се разширява, когато Луната започне да се издига по-нагоре, тогава чувството За собственост се разширява. Жената, която се намира на по-високо емоционално ниво, започва да се грижи за всички деца, за слабите, за малките. Чувството за собственост, чувството за мое започва да се разширява и към другите. Говорим за разширение на съзнанието. В началото е моят малък свят, моето семейство, моят народ, после се разширява все повече и повече и накрая е загриженост за всички. По проявлението на майчинското чувство можем да съдим за нивото на развитие на човека и какъв път е изминала неговата душа. Огледайте се. Колкото повече човек се грижи за другите, толкова по-високо е неговото развитие. Светилата се явяват главните двигатели на човека. От това, кое в човека е по силно – Слънцето или Луната, можем много да разберем за неговото развитие. Слънцето се стреми да дава, Луната се стреми да взема. Луната е загрижена За себе си, но с Луната е свързана и великата способност на човека да приема всичко. Майката обича всички свои деца. И когато в човека има високо развито Лунно чувство, той е способен да приема всички хора такива каквито са – това не е Слънчево чувство, това е Лунно чувство.

Луната и Слънцето дават импулс на всички други планети. И по тяхното ниво на проява ние можем да съдим как ще се проявят и другите планети.

Меркурий

Меркурий е планета на контактите и взаимодействията. Силният Меркурий на физически план се проявява като дишането, като умението да решаваш материалните си въпроси, умението точно да смяташ, умението точно да преценяваш кое колко струва, кое къде се намира. Меркурий на физически план е физическият обмен, много конкретно умее да определи колко трябва да вземе и колко трябва да даде. Той и на физически, и на сърдечен план винаги е свързан с взаимообмен – взимане и даване. ТоВа е неговата функция и задача. Меркурий е подвижен, обича разнообразието, не обича да стои на едно място. На него са му нужни постоянно промени. В най-ниското си проявление Меркурий е много любопитен, с желание за нови и нови впечатления, всеки ден нещо ново. Израз на тази Меркуриева същност е вестникът. Всеки ден трябва да има новини. Но вестникът само разпространява новините, не създава нищо ново като съдържание.

На емоционален план, или на духовен план, Меркурий е свързан с общуването между хората. Той обича взаимодействието. Проявява чрез себе си потребността на душите да се обменят помежду си. Това не е материално взаимодействие. Това е взаимодействие между душите. На най-ниско ниво се проявява като говорене, празно говорене, бърборене. Зад всяко празно говорене стои нещо друго, хората имат нужда да общуват. Когато сърдечното ниво е по-силно от умственото, общуването е необходимост от емоционална обмяна. На нас просто ни се струва, че хората говорят, но зад думите има енергиен обмен, обмен на емоции. И затова дори в някакъв празен разговор, това е стремеж към връзка между две души.

Думите нямат голямо значение, емоцията има значение. Вие знаете, че емоционалните хора, особено емоционалните жени, когато говорят, думите нямат никакво отношение към това, което чувстват.

И трябва да се опитаме да разберем какво е истинското чувство зад тези думи. Речта е израз на емоциите. Ако умственото ниво на някого не е особено развито, когато иска да изрази своята емоция в разговор, важни са не думите, които използва, а чувството, което стои зад тях. Необходимо е да се слуша интонацията, да се усеща енергията зад казаното.

Колкото по-високо е нивото на развитие, толкова повече се проявяват две неща. Първо: словото, което проявява Меркурий, се изпълва все повече и повече със смисъл и съдържание. Защото най-високото ниво на проявление на Меркурий на сърдечен план, там, където е най-близо до умственото ниво, е жаждата за знание, жаждата за познание. Меркурий

Винаги е свързан с обмен. Учителя казва, че всяка мисъл е връзка между две точки, между две същества.

Колкото по-високо е нивото на проявление на Меркурий, толкова по-силен е стремежът за обмяна и връзка с Първоизточника. При учените се проявява като жажда за знание, да познаеш как е устроен света. При хората на изкуството се проявява като жажда да бъдеш проводник на хармонията и красотата, защото изкуството се проявява също и чрез Меркурий. И най-високата проява на Меркурий е стремежът към истината и жаждата за познание.

Венера

Венера винаги свързваме с жаждата за красота и любов. Тя се проявява на всички нива, даже в най-простите неща. Цялата природа, в която сме потопени, се стреми към красотата. Красотата е най-високото проявление на Бога в нашия свят. Тя присъства в цялото Битие. Удивителна хармония ! Цветята за кого са красиви, за кого са се облекли толкова красиво? Това е жаждата за красота. Всеки път, когато виждаме красотата, виждаме образа на Бога.

Принципът на Венера, заложен в нас, винаги се стреми към красивото. Дори и в най-архаичните и примитивни култури хората винаги са имали подтик да създадат нещо красиво. Независимо колко са удовлетворени физическите потребности, съществува желанието да украсиш своя дом, да сложиш красива покривка, да сложиш красиви цветя, красив венец, красива ограда. Красотата се проявява даже на най-ни- ското материално ниво.

На физически план Венера се проявява и като любов, но не повече от физическо влечение между две същества. Такова привличане съществува и при животните.

На физически и сърдечен план Венера, както и Луната, не обича много да работи. Тя не обича усилията. Обича приятните условия, да си поживее. Обича разкошно обкръжение. И тя, и Луната са привлечени от удоволствието, но при Венера има Слънчево начало – в нея има стремеж към радост. Затова Венера съчетава в себе си тези две потребности: радост и удоволствие. Радостта е Слънчево чувство, а удоволствието е Лунно.

Радостта винаги е свързана с необходимостта да даваш. Затова когато Венера се повдигне на по-високото емоционално ниво, се явява потребността да дава. На това ниво Венера вече се проявява като любов, но не физическа, а любов сърдечна. Разбира се, Венера се отличава от Луната много силно. Луната обича своето. Ще дам пример за това как Венера и Луната търсят партньори. Когато една жена е със силна Луна, като порасне, тя търси за себе си мъж, без значение кой, важното е да създаде семейство, дом, деца, да има свое пространство, а мъжът да е част от нейния свят. Иначе казано, за Луната е нужен мъж, за Венера е нужен възлюбен. Венера надраства Луната в сърдечен план. Венера се отличава от Луната по това, че за нея е важен конкретният човек. На нея й е нужен не просто любовник, а точно определен човек. Тя е пределно избирателна, за разлика от Луната. Венера избира по сърце. Венера има нужда от любов. Любов, възпявана от поети, писатели, музиканти от средните векове до днес. Основната прилика на Венера със Слънцето е слънчевият начин да ходиш по своя път. Венера, както и Слънцето, когато обичат, могат да се противопоставят на общественото мнение, традициите, закона. През епохата на Романтизма темата за любовта против дълга е била извор на вдъхновение. Класическата Шекспирова драма „Ромео и Жулиета“ разгръща идеята за силата на любовта, готова да се жертва, но не и да се подчини на дълга към рода и обществото. И за френските сценаристи това е любима тема – противоречието между любов и дълг. По това Венера силно се отличава от Луната. Луната винаги върви към общоприетото, а Венера, когато обича, върви по свой път. Това е най-силното проявление на сърдечното ниво.

На висшите нива на емоционалния план Слънчевото начало на Венера се проявява като жажда и стремеж за красота. Изкуството се намира под влиянието на Венера. Силно поставената Венера в човека на изкуството дава висш идеал за проява на красотата и хармонията. Венера, също като Слънцето, се проявява като висша любов, жажда за съзидание, жажда за творчество. За разлика от Меркурий, чиято сила е в света на познанието, магията на Венера е в света на творчеството и изкуството.

На най-висшите умствените нива на Венера е творческото проявление чрез изкуството и висшата любов. Тя се проявява като любов към всяко живо същество, към всяка душа. Когато Луната обича, се проявява малко или много като майка. Венера когато обича, се стреми да има равноправие. Когато любовта е възвишена, се проявяват две чувства – на равенство и стремеж към взаимно проникновение. Във висшите нива на взаимодействие, душите проникват една в друга. Както във въздуха кислородът и азотът проникват един в друг, но не губят своите качества. Кислородът си остава кислород, а азотът – азот. И когато възникне любов между две души на висше духовно ниво, произтича пълно взаимно проникване и обмен, без нуждата от физически контакт. Там една душа се обменя с друга, тъй както кислородът и азотът във въздуха, без да губят свойствата си. Така и при висшата проява на Венера във връзката си душите запазват своята индивидуалност.

Марс

Марс, това е правдата. Това е силата, която управлява равновесието в света, волята да вървиш по правия път. От Маат, древноегипетската богиня на справедливостта, даже боговете треперели, защото тя въдворявала правда навсякъде. Венера управлява правосъдието, но Марс е свързан с принципа на правдата.

Марс на физическо ниво не е агресивен. Агресивността на Марс се проявява на сърдечен план. На физически план Марс никога няма да използва повече сила, отколкото му е нужна. Ако е воин, той може да убие противника, но не от агресия. Животните се борят за храната си, това е Марс. Вълкът е Марс, но в него няма агресия, в него има сила, която се стреми да победи. На физическо ниво Марс се проявява като активност, като сила, като стремеж към победа и като жажда за борба. Това е задължително. Марс обича да се бори, обича да побеждава.

Когато Марс е на низше ниво на сърдечния план, проявява агресия, става конфликтен и напорист. Той не е просто боец, той се опитва да подчини обкръжаващите. Нисшата му изява е близо до животинското царство. Човек притежава и животински качества. Както е писал Адлер, ученик на Фройд, водещо чувство в човека при социалните отношения е желанието да доминира над другите, или жаждата за власт. Страстта към властване е може би едно от най-развитите чувства на нисшия план на Марс. Това е не просто желание да си пръв, не просто желание да победиш, а особена страст при проявлението на нисшите енергии. И затова у Марс се събужда силна агресия и настървеност. Това е проявата на Марс на низшето ниво на сърдечния план.

Колкото по-високо е нивото на развитие на човека, колкото повече в него е позитивно Слънцето, толкова по-спокойно започва да се проявява Марс. В него изчезва агресията и Започва да се проявява желание за работа. Активността се проявява при Марс на всички нива, но на низше ниво винаги провокира конфликт, а на по-високо ниво е действие без конфликт. И това напомня Слънцето. Ако човек има Марс в десети дом, близо до кулминация, обича само своята работа. Той не иска просто да е активен, иска да е активен в своите дела. Много силно е моето. При първа възможност ще се опита да създаде нещо свое. Той не обича да работи за другите, обича да работи за себе си, да каже: „Аз правя това“. В него се проявява Слънчева сила.

В по-високо ниво на развитие Марс се проявява като правдолюбие, силата, която поддържа равновесието в света.

На най-високото ниво на развитие в умствен план при Марс се забелязва нещо удивително. Започва да проявява качества на Юпитер – любов към правдата, и качества на Слънцето – устременост в своя път. Практически Марс става борец за правда и съзидание. Но най-интересната проява на Марс в умствения план е, че се проявява като разум. Не като разумност, а като разум. В какво се отличава разума от разумността? Разумността е качество на Сатурн. Това е силата, която е създала всички форми във Всемира. Марс е меч, който преодолява препятствията, копие, което пронизва, и затова заедно с Меркурий на умствен план се проявява като сила на концентрация, даваща решение на всеки проблем. Съединението на Марс и Меркурий проявява силата на ума, способна да разреши всяка задача. Такава сила на концентрацията, която точно като копие пронизва препятствията, се проявява като разум-сила, действаща в ума и способна да преодолява всички трудности.

Юпитер

Юпитер е много интересна планета. Счита се, че Юпитер винаги е свързан с положителни качества. И даже на физически план има малко негативни прояви. Юпитер на първи план е пространство, широта и във физическото си проявление се отличава с телесна широта.

Човек със силен Юпитер е „гурме“ човек – обичащ удоволствията и живота, който не само обича да си хапва, а е ценител на вкусната и изискана храна, френско вино, скъпа цигара след ядене в шикозен ресторант. Красиви жени естествено. Изискан във всичко. Отличава се с висок ръст, пълнота, добродушен, доброжелателен. Позитивен, неагресивен в чисто физически план.

На физически план Юпитер се проявява със способността да се ориентира в пространството. Хора със силен Юпитер, дори един път да минат отнякъде, могат да го запомнят и да го повторят точно – безпогрешно се ориентират в пространството. Какво значи понятието силен? Силата на една планета в астрологията се определя, ако тя се намира в някоя от следните пет позиции в хороскопа: ако е в първи дом, или в десети, ако е в собствен знак или дом, ако е вълнорез (първа  планета в астрологична фигура, заемаща само едната половина от хороскопа), или ако е слънчев или лунен диспозитор.

В сърдечен план Юпитер е свързан с оценката на другите. Всеки човек на сърдечен план живее сред хора. Даже и когато си отшелник и 20 години не си виждал никого, ти оценяваш своите духовни постижения през очите на хората. Ти си мислиш какво високо ниво на духовност си придобил – макар и в гората, където никого не си срещал, ти пак се оценяваш през очите на обществото. Ти си монах, но помниш какво е било в обществото и не можеш да избягаш в представите си от мнението на хората, ако имаш силен Юпитер. Ако Слънцето оценява себе си чрез своето вътрешно чувство, то Юпитер, дори и да гледа през очите на Бога, той гледа на себе си чрез другите. За него е важно да има позитивна оценка. Защото такива понятия като успех, постижения, награди, достойнство не са нужни сами по себе си, те имат значение само спрямо обществото. Ордени, медали, високи постове нямат никакво значение, ако няма хора, които да ги видят. Затова Юпитер в сърдечен план се проявява като стремление високо да го ценят, уважават, обичат. Този стремеж към уважение и достижения в очите на обкръжаващите се проявява в сърдечния план.

В зависимост от нивото на развитие и стремежът към постижения има различен характер. На най-ниско ниво няма Значение по какъв начин е придобито богатство, важното е колата да е скъпа – Мерцедес, Ролс Ройс, къщата да е голяма. Виждал съм в малко село къща на три етажа, с по шест прозореца, а в нея живеят трима души – но важно е да могат всички да я видят, да се покаже: аз съм успешен, ходил съм в Коми, спечелил съм много пари, сега съм си направил къща. И така, на колкото по-високо ниво е Юпитер, толкова повече човек сам започва да оценява своя успех, както Слънцето.

Когато човек е най-ниското ниво на сърдечния план, където доминира нисшата Луна, тогава влиянието на Юпитер се проявява като тщеславие. И тщеславието, и гордостта зависят от мнението на обкръжаващите. Учителя говори за разликата между гордост и тщеславие. Когато нивото на Юпитер е по-високо, то се проявява като гордост, желание да се изтъкнеш пред другите хора. Съвпадът на Марс и Юпитер демонстрира надменност, желание да унижава другите, за да се покаже, че е повече от тях. Да, това е Юпитер, който се проявява при нисш Марс. Но когато се повдигне и стане подвластен на Сатурн, проявява гордост, смята, че хората няма да могат да го разберат. Човек със силна гордост е затворен в себе си. Той се чувства повече от другите.

И накрая, когато човек се прояви на най-високото ниво на сърдечния план, проявява чувство за чест и собствено достойнство. При тази най-висока проява на Юпитер на сърдечен план човек никога няма да тръгне против собствените си принципи.

На сърдечен план Юпитер не обича много да учи, смята, че е достатъчно авторитетен и по-умен от другите, за да могат те да го учат. „Аз не обичам да ме поучават. Аз съм всепризнат в обществото.“ И така стремеж към висок ръст се превръща в стремеж за ученичество, в чувство на ученик. Аз искам да се уча. Аз искам да раста.

Юпитер винаги се проявява като стремеж нагоре. А когато започва да преминава на още по-високо ниво, той се проявява като стремеж към небето. На физически план стремежът нагоре се проявява като висок ръст, на сърдечен план се проявява като стремеж към висок пост, а на умствен план – като стремеж към Бога. Но най-силният стремеж на Юпитер, това е вярата. Вярата е сила, която ни изтласква нагоре, на върха. Ние приемаме само чрез вярата. Нищо не можем да приемем, да вземем, и нищо не можем да дадем, ако у нас няма вяра. Това чувство се проявява на сърдечен план като доверие. Силният Юпитер предизвиква доверие у хората и им се доверява. Ако Юпитер е наранен, човек не е способен да се доверява на другите.

И това, което ме порази, е, че Юпитер на най-високото си ниво проявява най-високото ниво на Меркурий – желание за още по-голям растеж в учението и познанието.

Юпитер управлява Стрелец и Риби (до откриването на Нептун), а противоположните Близнаци и Дева ги управлява Меркурий и те се допълват, те са като два полюса. А два полюса, които отиват до краен предел, те се срещат. Противоположните знаци са полюси на една и съща същност. Противоположностите, когато отидат много надалеко, те обезателно се срещат. Защото са полюси на една и съща същност.

Сатурн

Сатурн на всички нива се проявява като форма. Той ражда всички форми на всемира. Висшето начало на Сатурн, това е разумността. Разумността е която създава формите на всемира, а мъдростта е многообразието на различните качества в света. Уран създава всички качества. Той е висшата октава на Меркурий. Уран е мъдрост. От мъдростта Сатурн създава формите. На низшето ниво на физическия план Сатурн е твърдост. Той е граница, предел. Затова Сатурн на физически план винаги е ограничаващ. В старата астрология Сатурн се олицетворява със затвор. Той е носител на злото, защото на физически план носи ограничения. И ако душата е млада, тогава тя възприема това ограничение като зло. Това е границата от зачеването до смъртта, това са болестите, това са ограниченията, това са лишенията. Ако човек не се е сприятелил със Сатурн, ако не го е възлюбил, то Сатурн винаги означава ограничение, загуба, граница, която човек не може да премине. Индийците казват, че даже боговете се боят от Сатурн. И Шива се бои от Сатурн, защото на физически план Сатурн, като крайна видима планета, се символизира винаги като граница, крайност, затвор, смърт. Но този, който приема Сатурн 6 себе си с любов, той може да се сприятели с него. И тогава може да се окаже, че Сатурн дава повече и от Юпитер. При Юпитер е известно, че дава блага, успех и богатство на човека, но когато Сатурн Заобича човека, той му дава повече от Юпитер.

Когато Сатурн работи на физически план, това е глад, болести, граница. Когато Сатурн се проявява на сърдечен план, става същото, но в отношенията между хората – той носи хлад, ограничения, страх. Страх – това е чувството, което определя Сатурн на сърдечен план. На по-високото ниво страхът се превръща във внимание. Сърдечният план не е силата на Сатурн, там той не може да прави нищо. На сърдечен план Сатурн е закон – норма в отношенията между хората. Всички ритуали, правила, закони, традиции, норми – това е границата, която не трябва да се преминава в човешките отношения. Това е Сатурн.

В Сатурн има едно много интересно качество: той се бои от безпорядъка, бои се от промените, иска устойчивост. Бои се от неизвестното. Дори и да му обещават блага в бъдещето, на него му е все едно, той се стреми да съхрани това, което има. Сатурн, както и Луната, е много консервативен в човешките отношения. При съчетание на Сатурн с Луна човек е много консервативен, нищо не иска да променя в своя живот. Първото, което иска, е да съхрани старите форми, той винаги се държи за навиците, за социалните форми, за религиозните форми, за формите на отношенията въобще. Това са прояви на сърдечен план. На колкото по-високо ниво се качва Сатурн, толкова повече се проявява неговото основно качество -разумност. Страхът се превръща в желание за порядък. В сърдечен план се проявява още и като желание за власт, всякаква власт, това е, ако доминират Юпитер и Марс. Но самата власт винаги е Сатурн. Затова при Сатурн се проявява най-висшата власт в света.

Когато човек се повдига по-високо, той започва да въвежда порядък не в обществото, не навън, а в самия себе си. И затова Сатурн на по-високо ниво започва да проявява самоконтрол, отговорност, дисциплина, чувство за дълг, желание за вътрешен порядък, способност да контролира постъпките си.

На низшето ниво на сърдечния план Сатурн създава порядък най-напред сред близките си, после навън, после на целия свят. А на по-високото ниво на сърдечния план започва да въвежда порядък в самия себе си.

На умствен план Сатурн се проявява по най-правилния начин. Той няма какво да прави на ниските нива. Сатурн е планета на ума. Той най-добре се проявява в ума. И така, когато Сатурн започва да се проявява в умствения план на човека, тогава той започва да се проявява позитивно. И като начало започва с разумността, умението да създаваш равновесие в света. Той се проявява и като позитивната страна на познанието. Например науката. Науката съчетава в себе си два полюса: жажда за новото и запазване на основата на постигнатото. В науката работят две планети – Сатурн и Уран. Уран дава новото, а Сатурн привежда в порядък това, което е създадено, открито.

Проявата като разумност в човешките отношения, логиката, правилната организация на мислене, устойчивостта, разбирането на законите на всемира, познанието за Законите на света, в който живеем – това е Сатурн във висшите нива.

Сатурн е по-ниско от Уран, той е от външната страна на Уран. Уран управлява качествата, а Сатурн управлява формите. И ако с любов се отнасяме към Сатурн, ако заобичаме тази планета, трябва да станем проводници на нейните качества. Да обичаме Сатурн, не означава да му се кланяме всяка сутрин, а да изработим любов към качествата, които проявява – умение да контролираш своето време, умение да контролираш себе си, умение да спазваш дистанция, умението да казваш не. Човек със силен Сатурн не обича дълговете, той се радва когато дава.

Транссатурнови планети

От Слънцето до Сатурн са видимите планети. Сега ще говорим за невидимите планети – Уран, Нептун, Плутон. Уран е открит през 1781г., Нептун през 1846 г., а Плутон през 1930 г., но и трите планети са изучени доста добре.

Има спорове дали Плутон е планета. Удивително е, че Плутон е най-малка от планетите, но има най-мощно въздействие. Всеки човек, който се занимава с астрология, го вижда. Защото действието на планетата не зависи от нейната физическа величина. Този, който е запознат с хомеопатия, знае, че най-малките количества действат сравнително силно. Колкото по-силно е разреждането, толкова по-силно е въздействието. В този смисъл действието на планетата не е свързано с нейната големина, а с нейния период на обиколка около Слънцето. Колкото по-дълъг е периодът, толкова по-дълбоко и на фини нива е действието на планетата. Най-бързите планети – Луна, Меркурий и Венера, действат на повърхността, а най-дълбоко действат най-бавните планети, с най-дълъг период на обиколка. Някой може да каже, че и Слънцето е с една година обиколка, но при него не е така. От гледна точка на Слънчевата система Слънцето е в центъра и не се върти, но от гледна точка на висшия център, на центъра на галактиката Слънцето прави една обиколка за 200 милиона години. Затова Слънцето всъщност е най-бавната планета и с най-дълбокото действие. Следващите по въздействие са Уран, Нептун и Плутон. Счита се, че те са колективни планети. Те отговарят не само за съзнанието на отделния човек, а за груповото, колективното съзнание, за колективното свръхсъзнание и за колективното несъзнава- но. Човек не осъзнава колективното, но чрез своя Аз се свързва с колективния A3 на по-високо ниво – с народите, религиозните съюзи, нациите, цялото човечество. И затова действието на тези планети трудно се забелязва на физически план. Астролозите добре са изучили действието на тези планети през последните 300 години.

Уран

Уран е планета, свързваща ни с небето. Самият знак на Уран обозначава това – кръг с точка в центъра и стрела, насочена нагоре. Тази стрела, насочена нагоре, говори за най-важното в природата на Уран – устрема му към небето. На гръцки Уран значи небе. И Небето, и Земята в гръцката митология са родителите на всички живи същества. Основното качество на Уран, което се проявява при човека, е неговият стремеж по вертикалата нагоре. Хора, които имат силен Уран, още от ранно детство проявяват стремеж към небето. Случвало се е някои хора да ми разказват колко са обичали още като деца да се качват по дърветата, за да се любуват на звездите. Тези хора се интересуват от висините, от звездите, от астрономия, в душата им е заложен изначален стремеж към небето. Проявата на Уран като вътрешен стремеж на физически план е почти незабележима. Даже когато човек има силен Уран, за него материалният план е слаб. Ако погледнете поколението, родено под влиянието на Уран, ще видите, че даже фигурите им са високи, изтънени нагоре. Защото Уран изсушава организма и трансформира нисшите енергии – най-вече сексуалната. Счита се, че Уран е безполова планета. Когато започва да действа Уран, сексуалното чувство на човека намалява. Но това не е на материален план, това е на сърдечен план. На материален план Уран се проявява на ниво физическо тяло, както казах, изсушава, издърпва нагоре. Но най-вече енергията на Уран на физически план дава само външни събития. Той дава резки и внезапни промени. Всичко, което е свързано с Уран на физически план, е неочаквано, спонтанно, рязко. Урановите професии са професии на хора, които предимно работят с главата – в областта на информационния сектор, радио и телевизия, но като технология, а не като съдържание. Уран управлява всичко, свързано с електричеството, затова действието му е като мълния, като удар от електрически ток – действа силно и внезапно. И когато Уран е нехармоничен, той носи разрушение. Уран е свързан с мутацията – изменение и внасяне на нещо ново, но това не е на физически план, а на съвсем друг. И затова когато говорим за проявата на Уран на физически план у човека, може да се каже много малко. С резките промени Уран изкарва човек от навиците и удобството му.

Когато Уран се проявява в сърдечен план, е много интересно. Хората на материален план въобще не усещат Уран, те го усещат, когато се изтегля на следващото ниво. Уран не обича материята да го тегли и когато в характера на човека се проявяват качествата на Уран, у него възниква потребност да расте и да се развива. Уран на физически план не се Задържа, при хората материалисти Уран не се чувства. Основно действието на Уран започва от второ ниво, духовно- то. Уран отговаря за нервната система, за висшето мислене и затова най-доброто място за него е умственото ниво, но се проявява и в сърдечен план. Първото му проявление е стремеж към промяна. Уран не носи постоянство. Човек, при когото Уран се проявява силно, ако живее предимно на материален план, той изпитва постоянна нужда от промяна. На него все нещо не му достига и се опитва да задоволи този глад, като непрекъснато сменя едно нещо с друго. Този човек често си сменя работата, местожителството, търси нови отношения, сменя професии и хора, и все нещо не му стига, защото истинската храна за Уран се намира само на небето. Уран ражда в душата стремеж към небесната храна и затова, ако човек още не се е повдигнал на умствен план, а е в сферата на сърдечния план, то един силен Уран поражда чувството, че в живота му няма нищо съществено – чувството на психически глад.

Друго характерно за Уран е, че той не носи постоянство, най-много 3-4 години спокойствие, и повече не търпи. Може да попитат един човек със силен Уран: „Какво не ти е наред? Хубава работа имаш, пари си имаш, семейството ти е добре, живееш си спокойно – всичко ти е наред“. Но Урановият тип изпитва потребност да се движи, да променя. За такъв човек може да се каже, че е малко смахнат. Ясно е защо. Такъв човек търси истинската храна за своя Уран, истинската си реализация, а тя е в света на ума. Наблюдавал съм такива неспокойни хора, които не могат да си намерят място, и когато се намерят в Урановото пространство, две-три години като учат астрология, намират истинската реализация на своя Уран и той се успокоява. Активността се премества от сърдечния на умствения план, защото в сърдечния план, свързан с отношенията и връзките с хората, Уран не може да прояви висшата си същност.

Когато нивото се премести на умствен план, рязко се включва висшето мислене, а то е винаги динамично. Човек със силен Уран е активно мислещ и тази динамика се прехвърля от външния свят във вътрешния и тогава на него му става спокойно. Когато умът е активиран, той винаги е Зает с нещо, има за какво да мисли. Животът на такъв човек се превръща в постоянно движение, но не външно, а вътрешно. Докато човек не премести своята активност на умствен план, сърдечният план не дава спокойствие на Уран и поражда в човека едно специфично чувство на изострен романтизъм. Романтичната Венера, това е от житието на Уран. В Уран има изключителен романтизъм, стремеж към изменение, желание да се внесе нещо ново в човешките отношения, но ако тези желания произтичат от сърдечния, а не от висшия план, тези реформи са неудачни.

Друго характерно за проявата на Уран в емоционален план е стремежът към оригиналност. Уран е независима планета. Едно от важните чувства, които поражда, е жажда за независимост, воля за свобода. Има различни видове свобода. Когато свободата започва да се проявява на висш план, това е съвсем различна свобода. На астрален план свободата е желанието да захвърлиш всички закони, всички ограничения. Уран не обича законите, той е закононарушител. Има такава фигура в театъра, която устройва всички смешки, шеги, обича да нарушава реда, като види, че някой си живее спокойно, нарушава спокойствието му. Той не обича благополучните отношения, когато види едно такова тихо, спокойно съществуване, прави всичко възможно да го разруши. Когато Уран се проявява на низшето ниво на сърдечен план, това желание за независимост, самостоятелност се превръща в стремеж да не приличаш на другите, да направиш това, което никой друг не е правил. Когато човек със силен Уран израства, прави всичко напук на родителите си, демонстрира, че е самостоятелен, че не е като другите. Този Уран прилича на движението на антиконформистите.

Но когато човек прояви умственото ниво, тогава Уран Започва да проявява своята истинска природа. Първото най-силно В Уран е не любов към знанието, а потребността от израстване. Уран е единствената планета, която подтиква жаждата за развитие. Това е един от гласовете на Бога, заедно със Слънцето. В едно апокрифно евангелие Христос казва на учениците си: „Когато вас ви питат кой е знакът на Бога, който носите, отговаряйте: Движение и покой“. Какво е характерно за Духа? Вечното движение. Едно от характерните качества на Духа е вечното движение, но не външното движение, а вътрешното, това е вътрешна динамика. Какво значи вътрешно? физическото пространство възниква значително по-късно в самото Битие, затова първоначалното движение на Духа е вътрешно движение. Как се проявява вътрешното движение? Само като развитие. Истинското развитие е движението навътре, което всеки момент ражда нещо ново, ново качество, защото Уран не се проявява чрез формите. Чрез формите се проявява Сатурн. Уран се проявява чрез ново качество, а новото качество е ново развитие. Учителя ни дава задача: „Постарайте се всеки ден да имате нещо ново придобито“. Това е животът на Духа, Божественият живот. Всеки ден, всяка седмица, всеки месец да имате нова мисъл, ново чувство, нова постъпка, нещо ново, което не сте правили, това е качество на Уран. Той се стреми към новото. Когато Уран се проявява в човека позитивно, у него се появява жажда за развитие.

И Юпитер дава растеж, но растеж и проявление само на тези възможности, които са заложени в човека. А желанието за нещо ново, желанието да надраснеш себе си, това е желанието на Уран. Уран е единствената планета, която дава на човека потребност да се развива. Това е най-главната проява на Уран на висш план. Понякога това става и на по-нисш план като желание да направиш нещо, което не си правил по-рано – да отидеш някъде, където не си бил, да предприемеш пътешествие, желание да докажеш, че си способен да надмогнеш себе си, да положиш усилие, но заради себе си, не заради другите. Уран не обича да демонстрира, иска да докаже на себе си: аз това го мога.

Когато Уран се проявява на по-високо ниво, желанието да се надскочиш се превръща във вечна жажда за придобиване на нещо ново, за вътрешно израстване. А едно от най-важните желания на Уран е да намериш своя Учител, защото в този момент Уран започва да разбира, че сам себе си не можеш да учиш. Защото, ако учиш сам себе си, ще научиш това, което вече знаеш. А за да откриеш това, което не знаеш, трябва да намериш нещо по-висше от теб, нещо, което те превъзхожда, към което се стремиш и от което можеш да се учиш. Това е стремежът към идеала. Не случайно Уран е свързан с Водолея, дом на висшите стремежи, дом на идеала, дом на небесния Учител.

В най-простите форми на най-ниското ниво на умствения план Уран се проявява като жажда за познание, като вътрешна мъдрост – когато човек разбира не само формите, а и процесите. Уран не мисли за статичните ситуации. Уран мисли за процесите. Учителя постоянно ни говори: „Не съдете за една картина, докато не е нарисувана, когато картината е завършена, тогава можете да съдите за нея“. Можеш да разбереш за нея след процесите, през които е преминала. Уран отговаря именно за процесите – как преминават, какъв е смисълът, т.е. смисълът не на формата, а на съдържанието. Това е най-главното. Това е първата проява на мъдростта, преходът от формата към смисъла, който е затворен в тази форма. Каква идея представя тази форма, как се развива, как тя расте от семето до плода, какъв плод носи – от това се интересува Уран.

Още една проява на Уран на сърдечно ниво, когато Уран се проявява на сърдечен план, той повишава активността на нервната система. По време на романтизма Уран дава свръхизострена чувствителност на човека. В средните векове умствения план на Уран е бил развит значително слабо. И Затова човек, когато е изпитвал силна емоция, даже е можел да изгуби съзнание. При внезапно известие хората са губели съзнание и дори можели да умрат от голяма радост или голяма мъка. От днешна гледна точка това ни се струва преувеличено, но тогава е било естествено. Хората са можели със седмици да плачат от радост или от мъка, защото тогава уравновесяващият умствен план го е нямало. Такова е било нивото на мозъците. Внезапните промени на състоянието, внезапните промени на емоциите, обратите, емоционалните възходи и падения – това са характерните прояви на Уран на сърдечен план.

Сега у хората на петата раса много по-силно е развит ума. Сега може да се запази равновесие и даже да се контролират емоциите. И сега при силен Уран емоциите могат да действат разрушително. Но Уран не дава психически заболявания, той дава нервни заболявания. За тези заболявания най-много помагат планината, боровата гора (борът е дървото на Уран) и заниманията с Уранови дейности – астрология и окултизъм. Това помага на сто процента! Но са необходими три-четири години, за да почувстваш вкуса, да заобичаш, да разбереш, да преживееш това в себе си – за психиката това е еднозначно.

Нептун

Нептун е много тежка планета, тя е свързана с кръвта. Ако символ на Уран е небето, то символ на Нептун е морето. Това е много опасен символ. Учителя постоянно говори за това, че човешкият живот е кораб, пътуващ в морето. Ние сме се качили на кораб от едно пристанище и благополучно трябва да стигнем до другото пристанище. Бурите в морето могат да потопят парахода, затова умението да бъдем внимателни е важно. Древният символ на морето е изначалният хаос, от който се е родило всичко. Образът на морето е символ на вечни промени и неустойчивост. Морето непрекъснато променя своята форма, вие знаете това, нали. Затова психическата неустойчивост е свързана с морето. Морето е един от най-опасните символи. Чо-век със силен Нептун, който не владее себе си, няма изразен център, няма вътрешна устойчивост и винаги съществува опасност да потъне.

На физически план най-първо свързваме Нептун с алкохол и наркотици, те са неговата емблема. Нептун дава на човека, както и Луната, стремеж към приятен живот. Целият живот да бъде един кеф. В такъв човек съществува силна потребност да живее в тези състояния, ще търси именно най-мекото, най-лесното, алкохол, наркотици, да си плува спокойно в морето, целият живот да е един плаж. Силната потребност от това е трудно преодолима, тя ги дърпа. Всеки път човек със силен Нептун на физически план, когато му се появи трудност, в него възниква желание да избяга, да се върне в първоначалното състояние, подобно на връщане в в утробата на майката. Защото там човек е напълно освободен, не му трябва за нищо да се грижи, той е в хармония с обкръжаващия свят, изпитва състояние на космическото блаженство. И наистина, когато човек изпитва трудност, той несъзнателно иска да се върне към това първоначално състояние, но понеже не може да се върне обратно в утробата, той се старае да си намери сурогати. Каквото и да е това – наркотици, тапи в ушите, часове наред да лежи и да слуша музика и нищо да не прави. Такъв сурогат може да бъде и сексът. Секс не като израз на любов, а като рефлекса при детето, което иска да суче. Той изпитва спокойствие и чисто психически има нужда от гръд, да се привърже към нея и 3а нищо да не мисли. Това е много опасно състояние, защото, ако човек не може да го преодолее, попада в зависимост с почти наркотичен характер.

Проявлението на Нептун на физически план има и положителна страна – хармонията и спокойствието.

На сърдечен план Нептун се проявява по-добре. Това е музи-ката, това е красотата, това е хармонията, които се проявяват и чрез Венера – дъщеря на Нептун и на Уран. Силната проява на Нептун, това е любовта. Тя е специфично качество. Нептун може да обича всичко. Нептун постоянно иска да е влюбен, постоянно търси това преживяване, той е широк на сърдечно ниво, но никога не се задълбочава. Затова Нептун е влюбчив. Може лесно да сменя обекта на своята любов, но всеки път се влюбва сериозно, от цялото си сърце. Когато Нептун се проявява само на сърдечно ниво, тогава човек, докато плува, е с глава, потопена във водата. Водата е символ на живота. И какво значи човек да е с потопена глава във водата? Това значи да е прилепен към своите преживявания, желания, емоции и да не може да погледне над тях. Главата му е потопена във водата, не може да я повдигне, зависим е от тази вода. Затова между хората на Нептун – актьори, музиканти, хора на изкуството, често емоционалните връзки са доста изменчиви, непостоянни, драматични, ненормални. Те не могат да контролират своя сърдечен план, не могат да го владеят. Не могат да наблюдават своя сърдечен план от нивото на умствения. Още умственият план не е развит. Това дава много висока чувствителност, много висока възприемчивост, богато въображение. Дава творчески способности и научно въображение, но ако Нептун не се повдигне, тази възприемчивост се превръща в нещастие. Той силно реагира на обкръжаващите хора и най-важното е, че става подвластен на силите и духовете, които са около него. Те лесно му въздействат и той трудно може да разбере кое е от него самия и кое е от тях.

Длъжен съм да кажа, че когато човек се намира в пространството на висшите планети, винаги съществува опасност от разрушителното им действие. Само две неща могат да запазят човек от това въздействие. Първо, силно развито Слънце вътре в човека, т.е. силно развито чувство за самосъзнание. И второ, силен Сатурн. Слънце и Сатурн. При исихастите, християнски мистици, обучението на човек е започвало с практика, наричаща се изтрезвяване на ума. В началото е трябвало да изработи чутко съзнание за възприемане на света, изострено самосъзнание, възприемане на физическата реалност, в която живее, преди да влезе в психическата, вътрешната реалност, 3а да не изгуби опората. Също и суфите никога не започват с мистичните упражнения. Преди тях във всички практики винаги е важно човек да се научи да владее физическия свят и неговите закони. Законите, това е Сатурн. Те са необходими на човека, за да изработи здрава опора на физическия свят и вътрешна опора – самодисциплина, самоконтрол, т.е. да изработим позитивното действие на Сатурн на умствен план. И само тогава може да пристъпим към действие на висшите планети. Същото важи и за астрологията. В древните ордени човек, преди да пристъпи към изучаване на астрология, 15 години изучава практики за съблюдаване на законите, формиращи ума и тялото, преди да бъде допуснат до изучаване на висшето Знание. Това е много важно.

Човек, който пристъпва към висшето пространство със силно развит Нептун, несъзнателно го влече нещо мистично към небето. Вижда се стремеж към висшата хармония – първоначалното състояние на космическата хармония, в която се намира душата, преди да излезе от Бога. Това е състояние на хармония с цялото Битие. Когато душата не получи това на физически план, човек търси изход и намира сурогати. Когато го върнем в първоначалното му истинско състояние, той лесно се отказва от тези сурогати. За съжаление, в истинското състояние не може да отиде човек, който няма вътрешна връзка между силно Слънце и силен Сатурн. И още нещо: всички висши планети силно зависят от Уран. Защото, ако Нептун не се съчетае със стремежа към небето, той винаги ще размаже човек. Разбирате ли? Това съчетание на растене, на жажда за развитие и на стремеж към висша хармония заедно дава хубав резултат. Същото може да се каже и за Плутон. Обезателно в началото човек трябва да поиска да се учи, да се стреми към висок идеал. Ако у него няма висок идеал, към който да се стреми, всичко останало е много опасно. Действието на Нептун и Плутон е опасно, ако в човек няма стремеж към висок идеал.

Връщам се към сърдечната проява на Нептун. Човек, който има силна проява на Нептун, може да бъде много творчески, много продуктивен, но в същото време да се загуби в собствените си емоционални състояния, в собствените възприятия, в това, което го обкръжава. Защото той не умее да отдели висшето от низшето, даже губи способността да ги различава. И затова на висш план, когато човек се повдигне на умствено ниво на развитие, тогава се включва висшето мислене, както казваме, вдига глава над водата. Тогава Нептун започва да проявява своите най-хубави качества. Първо, това е най-висшата проява на любов, която не потапя главата на човека във водата, а разширява неговото съзнание, съхранявайки при това вертикала. Това съчетание – стремеж към небето и проява на любов, е една от най-висшите прояви на Нептун. Една от неговите най хубави прояви е вярата. Това е непосредствено пречистване на присъствието на висшето начало в живота.

Плутон

Плутон – волята, колективната воля, висшата воля. Плутон още е символ на подземните източници, символ на скритата сила, намираща се дълбоко в нашето подсъзнание. Силата, която се явява като енергийната основа на света. И когато тя започва да се проявява в човека, тя се явява именно като скритата сила, която излиза на повърхността.

На физически план е най-сложната проява на Плутон, когато той се издига от центъра на земята, от дълбините на нашето подсъзнание. Това е сблъсък във всичко. Ако погледнете внимателно, може да видите, че Плутон, когато действа във физическия свят, той го прави с такава сила, която съвсем не е нужна. Ако той говори, има напористост в гласа, такава страст, която съвсем не е нужна. Излишна възбуда, излишна активност, защото у него има енергия, която не знае къде да приложи. Тя може да се прояви като повишена реакция на всяка дума, мисъл и чувство. Излишна обидчивост. Човек със силен Плутон, ако не може да го контролира и го завладее някаква мисъл, не спи по цели седмици. Може да се събужда посред нощ и да си спомня кой какви думи му е казал преди половин година – това е като поток, по който човек се носи и не може да се спре. Друга проява на Плутон на физическо ниво, това е колективната воля. фактически у човека могат да се видят няколко вида воля, които се допълват една друга – обичайната воля на човека на физически план, свързана с Марс, вътрешната воля, която е Слънцето, и духовната воля на Юпитер. Има хора, у които Марс е слаб, те не могат да вземат решения, не могат да свършат никакво физическо действие и когато попаднат в социална среда, в тях започва да се проявява волята на Плутон. Волята на Плутон, това е волята, която се проявява, когато човек влезе в колективния живот, в колективните отношения. И на физически план това е много опасно, защото волята на Плутон кара човека да живее като в стадо. Това е чувството, когато всички са длъжни да са като един – стадното чувство. Това е чувството на ненавист, което възниква към всеки, който се опита да излезе от стадото, да се развива. Всички трябва да са еднакви. Всички трябва да живеят по общо правило, по общ Закон, никой нямам право да се проявява като различен от другите. Колективната воля на физическо ниво не е хубава. Тя потъпква човека, неговите чувства и индивидуалност. Затова, докато човек не е достигнал по-високо от това състояние, не се е индивидуализирал, винаги ще го тегли това стадно чувство. Докато не се развие самосъзнанието у човек, винаги ще иска всеки да е като всеки, един от стадото. Никаква свобода. Колективната воля в пълнота потъпква всички самостоятелни желания. Това е проявата на Плутон на физически план.

На сърдечен план проявата на Плутон е като силен огън, огън, който не загасва. Това са излишни, силни чувства, излишни преживявания, агресивност. Чрезмерни страсти, чрезмерни страдания. Даже за нищожни поводи човек реагира емоционално. Страдания по всякакви поводи – и ако има любов, и ако няма любов. Плутон дава властност. Човек с много силен Плутон на сърдечен план проявява жажда за власт. Такъв човек може да бъде в колектив само като началник. Повече и от Сатурн Плутон се проявява като жажда 3а власт, настървение за властване.

Плутон се проявява на ментален, висш план, при силен Уран и силно Слънце, само в този случай. Преди Плутон да може да се прояви позитивно, първо човек трябва да има опора. Второ, у него трябва да има идеал. Трето, у него трябва да има вътрешен закон, самодисциплина, самоконтрол – Сатурн. Уран е идеалът, Слънцето е вътрешната опора. Тогава човек може да премине към Плутон. Тогава се проявява висшата воля и способност на Плутон – силна мисъл, мощна способност за концентрация, съсредоточеност. Със своята мисъл да управлява себе си, със своята мисъл да променя обкръжаващите обстоятелства и способността да подчини своята воля на волята на Бога, на висшата воля. Тогава волята на Плутон проявява волята на колектива, волята на народа, волята на човечеството, висшата воля. Тогава, когато човек овладее тези четири начала – Слънце, Сатурн, Уран и Плутон – тогава той е способен да стане истински маг. Бял маг. Способността да стане проводник на висшата воля и способността да твори с мислите си, когато волята става не само воля на физическото тяло, а центърът от нисшия план се премества в центъра на главата на човека, неговата мисъл става най-мощното оръдие на Плутон – Словото. Както е казано в Откровението: Мечът! Това е висшата магическа воля – способността да си проводник чрез Слово- то-меч, който излиза от устата. Волята, която се реализира чрез Словото. Това са пророците. Те чрез своето слово създават бъдещето. Библейските пророци не само са предсказвали, а чрез своето слово са творили бъдещето. Те благославяли и народът бил благословен, те проклинали и народът бил прокълнат. Те със своето слово създавали бъдещето. И ето тази висша проява на Плутон на висшия умствен план е способността чрез мислите и словото да бъдеш проводник на висшата воля и да твориш около себе си новия свят.

Материалът е взет от едноименната брошура на издателство "Бяло Братство"