Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Засега науката приема, че кръвта при движението си е причина за дейността на сърцето. Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото. Причината за пулса на сърцето се дължи на космичното електричество и магнетизъм, които носят живот. Щом се наруши хармонията между тези сили, нарушава се и дейността на човешкото сърце. В него се образуват наслоявания от материални частици, които произвеждат противоречия в мисълта и чувствата на човека. Тези материални частички произвеждат известно противодействие на космическото електричество. Това изменя пулса, т.е. ускорява го. Кой е нормалният пулс? Колко прави той в минута? - Приблизително 72. Някога пулсът се ускорява, прави 120 удара в минута. Това показва, че сърцето има някакво противодействие. Значи сърцето прави големи усилия да превъзмогне това противодействие.
Сърцето на човека бие 72 пъти в минута. Обаче ако отидете на Венера, там сърцето ви ще бие два пъти по-бързо. Там пулсът е по-ускорен.

Забелязано е, че първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа на деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се забелязва и през месеците на годината. Първите 14 дена от месеца сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 деня сърцето е в низходящо състояние. Първата половина на годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина на годината - в низходящо състояние. Мнозина от вас намират тия неща за маловажни. Не, важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога - в низходящо. И тогава, ако започне някаква работа, или ако изучава някаква наука през времето, когато сърцето му е във възходящо състояние, той ще има един резултат; когато започва изучаването на една наука през времето, когато сърцето му е в низходящо състояние, той ще има друг резултат. Какви резултати ще имате, ако посадите едно ябълчно дърво през пролетта, друго - през лятото, трето - през есента и четвърто - през зимата. Резултатите в четирите случая ще бъдат различни. Които не разбират тия закони, мислят, че нещата могат да станат на всяко време, като че в света съществува произвол. Не е така. За извършването на всяко нещо има точно определено време.

Биенето на сърцето е музика. В него има цели тонове, полутонове, четвъртинки, осминки и други. Четвъртинката от тона влияе на чувствата. Полутоновете на сърцето влияят върху храносмилането;
целите тонове - върху мускулната система. Хората даже не подозират какво влияние оказва биенето на сърцето върху психиката и физическия живот на човека.
В ударите, които прави сърцето на светията, има нещо музикално. В него се забелязва особено преливане в ударите. В ударите на сърцето на престъпника има едно забавяне, прекъсване. В него се отразява низшият, земен живот.

Оплакваш се, че сърцето ти не бие правилно. Кой е здравословният пулс? - В който има музика и ритъм. Ако е лишен от здравия ритъм, той не е правилен. Сърцата на всички хора са свързани с общия пулс на Космоса, т.е. с космичното сърце. В този смисъл един ритъм съществува в природата. Когато не живеем добре, тоя ритъм се прекъсва. Щом умре човек, ритъмът на неговото физическо сърце спира. За да не става прекъсване в ритъма на вашето сърце, пазете хармонията между мислите и чувствата си. Ето защо, когато сърцето ви бие неправилно, не се страхувайте, но възстановете хармонията между мислите и чувствата си. Една от причините за дисхармонията в човешкия живот е недоволството.

Колко пъти в минута трябва да пулсира сърцето? Природата е определила ритъма и ударите на сърцето. За всяко живо същество тя е определила специален ритъм и брой на ударите. Ритъмът на сърцето на котката, на вола, на човека се различават коренно. Не само това, но има разлика в сърцето на добрия и на лошия човек, на умния и глупавия. Изучавайте сърцето на човека, да се уверите в това.

Не е достатъчно да кажеш, че имаш сърце, което бие. Знаеш ли точно, колко удара прави то в минута? Правете опити, да видите,колко пъти бие сърцето в минута, когато сте радостни и когато сте скръбни; когато печелите и когато губите; когато ви обичат и когато вие обичате. Правете научни наблюдения върху себе си. Интересно е да видите как пулсът варира при различни състояния, които минавате... После следете ритъма на сърцето си, дали е равномерен или не, дали е дълъг или къс. По ритъма на сърцето си ще определите състоянията си.

Поне един път в седмицата опитвайте пулса си. При това вижте има ли някаква разлика в пулса на сърцето ви при обикновено състояние и при случай, когато обичате или мразите, когато проявявате вяра, надежда, милосърдие и т. н. Като правите наблюдения върху пулса си, ще видите, че при различни чувства и състояния имате различен пулс. При страх и безстрашие също така човек няма еднакъв пулс. Значи пулсът на човешкото сърце се намира под влиянието на различните гами на неговия живот. За пример мажорните, миньорните, хармоничните гами указват различно влияние върху пулса на сърцето.

Когато човек живее нормално, според законите на Любовта, пулсът му е нормален. Наруши ли този закон, пулсът му се изменя. Всички отрицателни състояния, през които човек минава - съмнение, подозрение, обезсърчение, обезверяване, безлюбие, - се отразяват на пулса. Като не знае това, човек сам си създава нещастия. Със своите отрицателни мисли и чувства, човек изменя хода на космическия пулс - носител на Божието благословение. От човека зависи да се отворят или затворят пътищата за това благословение. Той сам ги запушва и отпушва.

Най-малките, най-слабите промени в пулса говорят за деликатните преживявания на човека. Резките промени в пулса пък говорят за големи преживявания на човека. Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично, пулсът му е правилен, хармоничен. Когато човек живее в областта на грубите, низките чувства, пулсът му е дисхармоничен. Той изгубва естествения ритъм на своя пулс. В такива случаи струва ви се, че сърцето на човека спира.

Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормалната функция на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на космичното сърце.

От време на време човек трябва да измерва пулса на сърцето си, да види ритмичен ли е, или не. Ако пулсът му не е ритмичен, това показва, че има нещо криво в неговите чувства.

Отклонението на мисълта от правата й посока, предизвиква отклонение от движението на сърцето. Трябва да се знае още, че между мисълта на човека и пулса на сърцето има известно съотношение. Човек трябва да наблюдава какви вълни се образуват при биенето на сърцето в зависимост от неговите мисли. Той трябва да наблюдава какво въздействие указват върху сърцето светлите, възвишените мисли и какво - низшите.

Когато излишните енергии се съберат в мозъка, артериалната и венозната система се подпушват, много венозна кръв се събира в слепоочната област и пулсът започва да бие усилено. Когато имате такова подпушване, ще вземете малко квас и от вечерта ще го наложите на слепите си очи. На сутринта ще бъдете вече в нормално състояние - подпушването се е трансформирало.

Доброто или лошото разположение се отразяват на дишането, на пулса. Който разбира това, по пулса на човека ще разбира неговото физическо и душевно разположение.

Щом дишането е правилно и пулсът на сърцето ще бъде правилен.

Поставете големия си пръст на пулса. Ако изпитвате приятно чувство, вие сте здрав. Ако не изпитвате приятно чувство, не сте здрав. Пулсът не бие добре, когато ядете мъчносмилаема храна или се намирате в мъчнотия. Тогава и мозъчната, и стомашната система не са в изправност. Това продължава, докато се възстанови правилното отношение между мозъка, дробовете и стомаха. След това пулсът ще се урегулира. Когато се яви едно дисхармонично чувство във вас, например омраза, пулсът пак няма да бие правилно.

Сърцебиенето се дължи на ред противоречиви мисли, чувства и желания, които са непотребни за ума и за сърцето на човека.
Причините за сърцебиенето са психически. Тези причини са образували ред отрови, които са влезли в кръвта на неговия организъм. Но природата не търпи никакви чужди вещества.