Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 В днешния динамичен и забързан живот хората имат нужда от обмяна на енергия или по-просто казано, на колективни срещи и разговори, в които да споделят опитности и преживявания от личния си живот и заобикалящ ги свят. Това, което човек е прочел и приложил, да го сподели в по-голям кръг от хора, а също така и да задава въпроси, на които не може да си отговори в дадения момент от живота.

Преди години в Бургас се зароди идеята да се организират т. нар. „Приятелски срещи”, на които всеки спокойно да може да споделя и задава въпроси. Тези срещи са началото на едно мащабно ново мислене – мисълта на колектива. Времето когато един човек е център на знанието, лека-полека отминава. И това е очебийно за хората, които следят настоящите динамични промени. В епохата на Водолея се изисква събиране на много умове на едно място за провеждането на дадени мисли и идеи. Неслучайно самото слово на Учителя е под форма на беседи, т.е. силно комуникативно и изпълнено с много въпроси и отговори, които се задават директно към учениците. Изнасянето на една лекция не е в самата информация, а провокиране на всички тези машини, наречени умове, да мислят и да образуват общ ум, който да възприеме новото знание. Клишето на постоянното цитиране или на мълчанието, било то от страх, или от възможността човек да се изложи, незадаването на въпроси както към себе си, така и към другите, допринася за догматизирането на Великото словото на Учителя.

По същество „Приятелските срещи” представляват обсъждане в неделите при пълна свобода на изказванията, като без никакви предварителни условности се определя тема от словото. Това обикновено са  извадки от беседи или нещо свързано по един или друг начин с Учителя, по предложение и разработка на даден брат или сестра. Обикновено времетраенето е около два часа, като първите 30 минути се отделят за прочитане на подготвения материал. Такъв подход позволява да работят заедно група умове и сърца да се разглеждат многостранно и многоизмерно дадени въпроси, да се уеднаквяват понятия и обикновено всеки да намери нови отговори, да осъзнае и види нещата по релефно и ясно. Натрупаният досега опит показва, че ефектът от този тип общуване се изразява както в посока личностно израстване, обединяване и хармония в колектива, така и подходящ начин за новите приятели да се докоснат до Учителя и братството. Безбройни са формите на Любовта и всичко, което е път или пътечка за нейната изява ни  радва и окриля за нова работа.

И. Атанасов и А. Запрянов

Това е една форма на общуване и прилагане Словото на Учителя по групи. В Бургас за първи път беше приложена през 2003 г. Провежда се всяка неделя от 17 ч. Тук ще намерят място и няколко изнесени такива срещи в Айтос.